ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  واحد فروش

مشکلات پرداخت، قیمت ها و تغییر در قراردادها


  واحد پشتیبانی

پاسخ به سؤالات فنی، راه اندازی خدمات، مشکلات ارائه خدمات