ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
7,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.com
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.co.uk
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.name
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.us
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.es
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.uk
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.de
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.company
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.net
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.org
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.info
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.cc
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.in
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.tel
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.xyz
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.art
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.biz
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.pro
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.asia
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.club
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.click
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.mobi
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.me
261,000 تومان
1 سال
261,000 تومان
1 سال
261,000 تومان
1 سال
.cn
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
.fr
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.it
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.city
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
.center
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
.ws
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
.co
406,000 تومان
1 سال
406,000 تومان
1 سال
406,000 تومان
1 سال
.co.com
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
.plus
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
.vip
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
.vision
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
421,000 تومان
1 سال
.shop
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.am
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.tv
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.download
551,000 تومان
1 سال
551,000 تومان
1 سال
551,000 تومان
1 سال
.zone
551,000 تومان
1 سال
551,000 تومان
1 سال
551,000 تومان
1 سال
.ae
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.design
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.toys
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.clinic
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.store
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
.bio
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
.host
1,305,000 تومان
1 سال
1,305,000 تومان
1 سال
1,305,000 تومان
1 سال
.ceo
1,470,000 تومان
1 سال
1,470,000 تومان
1 سال
1,470,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.net.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.gov.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.sch.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.io
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
.tech
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
.energy
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
.app
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
.online
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
.news
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.بازار
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند