ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
7,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.com
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.name
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.us
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.es
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.co.uk
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.uk
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.de
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.company
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.net
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.org
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.info
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.cc
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.in
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.tel
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.xyz
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.art
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
201,000 تومان
1 سال
.biz
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.pro
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.asia
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.club
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.click
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.mobi
248,000 تومان
1 سال
248,000 تومان
1 سال
248,000 تومان
1 سال
.me
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.cn
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.fr
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.it
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.city
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.center
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
.ws
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
.co
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.co.com
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.plus
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.vip
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.vision
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.shop
496,000 تومان
1 سال
496,000 تومان
1 سال
496,000 تومان
1 سال
.am
527,000 تومان
1 سال
527,000 تومان
1 سال
527,000 تومان
1 سال
.tv
496,000 تومان
1 سال
496,000 تومان
1 سال
496,000 تومان
1 سال
.download
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.zone
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.ae
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.design
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
.toys
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
.clinic
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
.store
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.bio
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.host
1,395,000 تومان
1 سال
1,395,000 تومان
1 سال
1,395,000 تومان
1 سال
.ceo
1,565,000 تومان
1 سال
1,565,000 تومان
1 سال
1,565,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.net.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.gov.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.sch.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.io
656,000 تومان
1 سال
656,000 تومان
1 سال
656,000 تومان
1 سال
.tech
816,000 تومان
1 سال
816,000 تومان
1 سال
816,000 تومان
1 سال
.energy
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
.بازار
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند