انتقال دامنه

انتقال دامنه به یاسین

با انتقال دامنه به یاسین هاست، دامنه شما یکسال تمدید می شود!*


انتقال یک دامنه

* دامنه‌هایی که بیشتر از 60 روز از ثبت یا تمدیدشان می‌گذرد قابل انتقال هستند.
برای انتقال دامنه ملی بدون تغییر مالکیت، عبارت tamdid به عنوان کد امنیتی درج گردد.
قبل از انتقال دامنه های ملی، شناسه ta5203-irnic را به عنوان نماینده در بخش رابط دامنه در ایرنیک ثبت نمایید.